Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 5
Tổng lượt : 2472340

Tăng cường công suất TBA 3x50KVA lên TBA 1x400KVA

Laép hoaøn chænh Taêng Cöôøng Coâng Suaát TBT 3x50KVA leân TBT 1x400KVA 15(22)/0,4KV trong khuoân vieân soá 40 - 54 Tuy Lyù Vöông _ Quaän 8 cuûa Coâng ty CP TV – TK – XD – TM Cao Vinh.

Cung caáp toaøn boä vaät tö phuï kieän cho coâng trình theo ñuùng yeâu caàu thieát keá kyõ thuaät vaø ñaït yeâu caàu cuûa Ñieän Löïc Chôï Lôùn.
  Hoaøn taát thuû tuïc lieân quan ñeán Ñieän Löïc Chôï Lôùn cho ñeán khi coâng trình nghieäm thu ñoùng ñieän.